ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 24620-84183 FAX:24620-84297

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΕΚ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ)

Εκτύπωση PDF

(Για πληροφορίες  σχετικά με  την πιστοποίηση να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του ΕΟΠΠ www.eopp.gov.gr )

 

Οι εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης διενεργούνται τουλάχιστον δύο (2) φορές τον χρόνο. Με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π., μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., που ανακοινώνονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθορίζονται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων για συμμετοχή, καθώς και η ημερομηνία διεξαγωγής του Θεωρητικού και Πρακτικού μέρους των εξετάσεων.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης έχουν όσοι περάτωσαν επιτυχώς την κατάρτισή τους και έλαβαν την προβλεπόμενη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.)από τα Ι.Ε.Κ.

Οι απόφοιτοι των Δημοσίων I.E.K. αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., που ενδιαφέρονται για συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης, υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π. και την καταθέτουν σε έντυπη μορφή μαζί με τα κατωτέρω δικαιολογητικά στο I.E.K. από το οποίο αποφοίτησαν. Οι υποψήφιοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τη σωστή συμπλήρωση της αίτησής τους.

Μαζί με τις αιτήσεις συνυποβάλλονται από τους υποψηφίους και:

i. Επικυρωμένο αντίγραφο της Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.).

ii. Μια (1) πρόσφατη φωτογραφία.

iii. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής αυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου ή η άδεια διαμονής) ή επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής της αρμόδιας αρχής. Εάν από τα παραπάνω δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως ή και το όνομα πατρός πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γεννήσεως.

iv) Απόδειξη καταβολής των εκάστοτε ορισθέντων, με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π. που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξετάστρων.

Είναι δυνατόν ο υποψήφιος να αιτείται συμμετοχής του στο ένα μόνο μέρος των εξετάσεων ή και στα δύο.Την αίτηση με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά υποβάλλει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος ή τρίτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Για να δείτε το πλήρες κείμενο του εγγράφου

«Ρύθμιση θεμάτων διαδικασίας Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων Ι.Ε.Κ.»

μεταβείτε στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠ http://www.eopp.gov.gr/index.php/exiek/eggrafa

 

 

 

 

 

Share
 


Στοιχεία Επικοινωνίας

Δημόσιο ΙΕΚ Γρεβενών
1ο χλμ Γρεβενών - Κοζάνης, Τ.Κ. 51100
Τηλ: 24620 84183, Φαξ: 24620 84297